ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์

ในโอากาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

        เมื่อวันที่ ....... ที่ผ่านมา รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ได้รับแต่งตั้งจาก.......................... ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย

ทางบริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ มา ณ ที่นี้ด้วย