ขอแสดงความยินดีกับ 
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กับรางวัล เกียรติภูมิครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย